Om

Framtidens Förskola

Kontakta oss på info@ffsk.se

0171-46 03 30

Välkommen på ett besök och se vår fina förskolemiljö.
På Framtidens Förskola arbetar vi för att alla ska känna Arbetsglädje

genom att:

•skapa en miljö och stämning som är lustfylld

•låta alla utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov

Verksamheten


Framtiden Förskolor är ett företag som bedriver fristående förskolor betående av två förskolor, Solrosens- och Björkens förskola.Vi strävar efter gemensamma trivsel- och ordningsregler i umgänge mellan vuxna och barn i vår verksamhet.

För att få en trygg miljö där alla kan känna sig säkra och trivas. Vi följer läroplanen Lpfö 98 (se www.skolverket.se) och Maria Montessoris grundtankar i fostran och inlärning.


Montessoripedagogiken är framförallt känd för sitt frihetsbegrepp, det vill säga att barnet har frihet inom vissa ramar, så kallar strukturerad frihet. En del barn kan även behöva fastare ramar jämnfört med andra och för att friheten ska kunna utvigas krävs att barnet utveckat en viss självdisciplin och respekt fär frihetens gränserr. Maria Montessoris tankar om barns inlärning utgår ifrån:


•Barn ska alltid respekteras och så även deras arbete, det vill säga den aktivitet som de visar djupt intresse för.

•Barn har en unik förmåga till inlärning, som det gäller att ta tillvara på.

•Barn lär sig med hela kroppen och måste få utvecklas på alla plan - motoriskt, emotionellt, socialt, andligt och intellektuellt – för att kunna bli väl fungerande människor.

•Barn lär sig genom att vara aktiva, pröva sig fram och beröra med sina händer, det vill säga genom att göra egna erfarenheter. På detta sätt inbegrips flera sinnen. Rörelse är av stor betydelse för all inlärning.

•Barnen ska själva få välja arbete, utifrån vad läraren har introducerat. När barnen ägnar sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv. De väljer också om de vill arbeta själva eller tillsammans med andra.

•Miljön ska vara förberedd och utformad så att barnen mår bra, kan utveckla självförtroende, röra sig fritt, få ordning, bli stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett.

•Läraren måste lita på barns vilja att lära.

•Undervisningen genomsyras av ett mångsidigt engagemang för fred på jorden, vördnad för allt liv och omsorg och omtanke om vår miljö.


Barnets utveckling och lärnande är något som anses viktigt på Framtidens Förskola, därför utförs utvecklingssamtal minst en gång per termin tillsammans med föräldrarna. Under detta möte informeras föräldrarna om hur deras barn har det på förskolan, vad de gör, barnens sociala begrepp- och kunskapsutveckling. Därefter utformas en individuell utvecklingsplan.


Syftet med detta är att kunna synliggöra varje barns utveckling och lärande och därutöver bygga upp ett samarbete mellan förälder och pedagog för att få en gemensam bild av barnets trivsel, utveckling och lärande. Detta för att på ett maxinalt sätt kunna stödja barnet i dess utveckling, som på sikt ska leda till att ge barnet insikt, kunskap och ta ansvar för sig egen lärnande- och utvecklingsprocess.


En av de viktigaste kvalitetsaspekterna på Framtidens Förskola är personalen. Vi ska ge personal, föräldrar och barn en hög kvalitet i vår verksamhet. Därför är även personalens utveckling viktig för verksamheten. All personal ska kunna höja sin kompetens och få nya infallsvinklar samt utvecklas som person. Detta för att hela vår verksamhet ska bygga på hög kompetens och serviceanda.